Vikarer

Når du ansøger om en stilling hos Straxvikar, samt under din eventuelle ansættelse, indsamler vi, og behandler nedenstående oplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

 • Dine identitets- og kontaktoplysninger, herunder privatadresse, telefonnummer og e-mailadresse
 • Uddannelse, tidligere ansættelser og andre oplysninger indeholdt i dit CV
 • Andre forhold vedrørende tidligere ansættelser såsom lønforhold, referencer
 • Din alder, køn
 • Oplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig
 • Når du er ansøger, kan vi behandle oplysninger om dit CPR-nummer, hvis du har givet os samtykke dertil, og vi har et relevant og sagligt formål, fx i forbindelse med ansættelsesforløbet.
 • Løn, bankkonto og skatteoplysninger og pensionsforhold
 • Oplysninger om personlig performance
 • Oplysninger om ferie, sygdom og andet fravær
 • Din underskrift
 • Oplysninger om dine pårørende hvis det vurderes at have et sagligt formål
 • Oplysninger om ophør af ansættelse, herunder evt. afskedigelse eller bortvisning.
 • Indberetning af oplysninger om din løn ved brug af dit CPR-nummer jævnfør skattelovgivningen om indberetningspligt

 

Oplysninger om strafbare forhold

 • Vi oplyser og gennemgår ansættelsesprocedure med dig forinden jobsamtalen, herunder vil du blive adspurgt om du vil indhente og fremvise din straffeattest og børneattest samt udleverer kopier af disse til Straxvikar. Vi vil ligeledes bede som dit specifikke samtykke til at vi både må se og opbevare straffeattesten under din ansættelse hos os.

 

Følsomme personoplysninger

 • Medlemskab af fagforening og a-kasse
 • Helbredsmæssige forhold (såfremt dette har et sagligt formål)

 

Sletning

Vi sletter oplysningerne om dig, når de ikke længere er nødvendige.

Hvis ikke du er kommet i betragtning til jobbet som vikar, gemmer vi din ansøgning, og øvrige oplysninger du måtte have tilsendt, i op til 6 måneder efter datoen for ansøgningsfrist.

I henhold til gældende lov herunder vedrørende bogføringsloven, er vi nødsaget til at gemme alle oplysninger omkring dig, i op til 5 år efter din fratrædelse pga. dokumentation af vores sagsbehandling.

Vi følger generelt den opbevaringsfrist, der gælder efter bogføringsloven. For at kunne dokumentere vores sagsbehandling og for at kunne leve op til vores forpligtelser, har vi vurderet, at det er nødvendigt at gemme alle oplysninger i op til fem år plus indeværende efter fratræden.

Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Du kan gøre brug af dine persondata rettigheder ved at henvende dig til os.

Når du har anmodet om at få adgang til oplysninger om dig, at få dem rettet eller slettet, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt at imødekomme dit ønske. Vi giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse.

Dine rettigheder:

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Vi skal i alle tilfælde tage stilling til, om vi mener din anmodning er berettiget. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
 • Ret til sletning
  Vi sletter generelt persondata, når de ikke længere er nødvendige. I særlige tilfælde har du ret til at få specifikke oplysninger om dig slettet, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke har et andet grundlag for at behandle oplysningerne. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
 • Ret til begrænsning af behandling
  Hvis du bestrider oplysninger, som vi har registreret eller på anden vis behandler, kan du anmode os om at begrænse behandlingen af oplysningerne, indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om oplysningerne er korrekte. Du kan også anmode om begrænsning i stedet for sletning, hvis du mener vores behandling af oplysningerne er ulovlig, eller hvis du mener vi ikke længere har brug for oplysningerne, eller hvis du mener dine legitime interesser går forud for den dataansvarliges legitime interesser. Hvis du får medhold i, at vores behandling skal begrænses, må vi fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har ret til at modtage persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder. Du kan også bede os om at få oplysningerne sendt direkte fra den dataansvarlige til en anden myndighed eller virksomhed. Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
 • Ret til indsigelse
  Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger om dig. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af oplysningerne.
 • Ret til at få information om nye formål
  Hvis vi ønsker at bruge oplysninger om dig til et andet formål, end de formål, som vi tidligere har oplyst over for dig, fx i denne privatlivspolitik, har du ret til at få information herom, inden vi viderebehandler oplysningerne til det andet formål.
 • Ret til at trække dit samtykke tilbage
  Hvis vores behandling af dine oplysninger sker på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Hvis du tilbagekalder samtykket, må vi fremover ikke længere behandle oplysningerne. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for behandling end samtykke med et selvstændigt formål – eksempelvis opbevaring af oplysninger af hensyn til overholdelse af reglerne om bogføring – vil denne behandling fortsat kunne finde sted.

 

Klageadgang

Hvis du har spørgsmål om vedrørende behandling af dine personoplysninger eller du har spørgsmål vedrørende dine rettigheder jf. databeskyttelsesforordningen kan du kontakte Straxvikar.

Hvis man er utilfreds med den måde, ens personlige oplysninger er blevet behandlet på, kan man klage til Datatilsynet, som derefter undersøger sagen og træffer en afgørelse.

Datatilsynet kan kontaktes på tlf.nr.: 33 19 32 00